Ord Kategori Beskrivelse
Pengestrømme Pengestrømme årets forskydning i likviditet 
Driftsaktivitet Pengestrømme Pengestrømmene omfatter de ind- og udbetalinger, der er afledt af institutionens hovedaktivitet og de betalinger, der knytter sig til aktiviteter, der ikke kan henføres til investerings- eller finansieringsaktivitet. Der er primært tale om pengestrømme, der relaterer sig til omsætningen og til pengestrømme knyttet til driftsudgifterne i resultatopgørelsen.
Investeringsaktivitet Pengestrømme Pengestrømme der er afledt af køb og salg af anlægsaktiver samt af andre investeringer, der ikke er li-kvider.
Finansieringsaktivitet Pengestrømme Pengestrømme, der er afledt af ændringerne i institutionens fremmedkapital. Der vil typisk være tale om pengestrømme i forbindelse med omlægning, indfrielse af - eller optagelse af realkreditlån mv.
Overskudsgraden Nøgletal Udtrykker, hvor stor en relativ del af årets indtægter, der bliver til overskud, når der ses bort fra ekstra-ordinære poster.
Likviditetsgrad Nøgletal Viser i pct. forholdet mellem kortfristede omsætningsaktiver (likvide midler, tilgodehavender mv.) og den kortfristede gæld. Nøgletallet udtrykker institutionens evne til at svare sine kortfristede forpligtel-ser. Som en tommelfingerregel bør nøgletallet i snit være 100 eller derover. Mistes evnen til at betale de løbende forpligtelser anvendes begrebet ”illikvid”
Soliditetsgraden Nøgletal Viser i pct. forholdet mellem egenkapitalen og den samlede investerede kapital og udtrykker derfor, hvor stor en relativ andel af institutionens værdier (aktiver), der er egenfinansierede. Er nøgletallet < 0 (passiver overstiger aktiver) anvendes ofte begrebet ”insolvens”.
Finansieringsgraden Nøgletal Udtrykker, hvor stor en relativ andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med lang-fristet gæld.
Momskompensation Særlige specifikationer Af hensyn til sammenlignelighed er indtægter og udgifter vedrørende momskompensationsordningen henført til hhv. statstilskud (omsætning) og særlige tilskud (omkostninger), da mange institutioner ikke har anført udgifter og indtægter vedrørende momskompensationsordningen i særlige poster. For de institutioner, som har anført omkostningerne i en særlig post i resultatopgørelsen og knyttet en særlig note hertil, gælder, at omkostningerne er henført til note 7 vedrørende særlige tilskud (Øvrige omkost-ninger vedrørende særlige tilskud) og indtægterne til note 1 (særlige tilskud). Denne praksis er valgt, da posterne skal indgå i årsregnskabet på denne måde ifølge den nye regnskabsbekendtgørelse, med virk-ning fra årsregnskabet 2004. Det skal samtidig bemærkes, at nogle institutioner ikke har udspecificeret momsomkostningerne, og andre har placeret posterne vedrørende momskompensationsordningen andre steder i regnskabet. Da det bærende princip for overførslen af papirregnskaberne til databasen har været at fastholde de over-ordnede placeringer af posterne i regnskabet, er det valgt at undlade omplacering af disse poster. I mange tilfælde ville det endvidere heller ikke være muligt at foretage en sådan omplacering.